Европейска година на уменията в ЦРЧРРИ

19.04.2023 - 11:33

Във връзка с обявената от Европейския парламент и на Съвета на Европа Европейска година на уменията, в периода 9 май 2023 – 8 май 2024 г. ЦРЧРРИ ще проведе редица обучителни събития, с които ще вземе участие в постигането на целите на инициативата. Те включват насърчаване на инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията на работната сила, формиране на умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда, постигане на съотвествия между стремежите и уменията на хората и възможностите на трудовия пазар и привличане на кадри с подходящи умения от трети държави в ЕС. Тези цели следва да бъдат постигнати чрез подкрепа и активизиране на партньорството и сътрудничеството между държавите – членки, социалните партньори, публичните и частните служби по заетостта, търговските и стопанските камари, доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението и работниците и предприятията.

Под знака на Европейската година на уменията ще  бъдат осъществени следните събития в ЦРЧРРИ:

* Обучение по ключова компетентност (КК) „Предприемачески умения“юни 2023целева група - безработни лица, регистрирани в ДБТ;

* Обучение за надграждане на умения за ефективна робата с програмата за текстообработка MS Word 2019юни 2023, целева група - служители на ръководни и експертни длъжности от обща и специализирана администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика;

* Обучение за изграждане на практически умения при подготовката и осъществяването на контрола и мониторинга на предоставянето на социални услуги - юни 2023, целева група - служители на експертни длъжности от АКСУ;

* Обучение на тема „Осъществяване на интервю за работа и подбор на кадри за държавната администрация в дигитална среда - септември 2023, целева група - служители на ръководни и експертни длъжности от обща и специализирана администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика;

* Обучение по ключова компетентност (КК) „Комуникативни умения“октомври 2023, целева група - безработни лица, регистрирани в ДБТ;

* Обучение за повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени и ефективни социални услуги на клиентите на ДБТ. Електронни посреднически услуги - октомври 2023, целева група - служители на експертни длъжности и специалисти, предоставящи услуги в ДБТ на АЗ;

* Обучение по ключова компетентност (КК) „Предприемачески умения“октомври 2023, целева група - безработни лица, регистрирани в ДБТ;

* Обучение на тема „Развитие на специфични умения за провеждане на интервю с лица с трайни увреждания, необходими за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа“ - ноември 2023, целева група - служители на експертни длъжности и социални работници от териториалните структури на АСП;

* Обучение по ключова компетентност (КК) „Лидерски умения“ноември 2023, целева група - безработни лица, регистрирани в ДБТ;

* Обучение за надграждане на умения за ефективна работа с програмата за текстообработка MS Word 2019декември 2023, целева група - служители на ръководни и експертни длъжности от обща и специализирана администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

 

Събитията ще бъдат предварително оповестени с точни дати на сайта на Центъра.