Изменения и допълнения на закона за административните нарушения и на административно-процесуалния кодекс

28.02.2023 - 16:09

На 28.02.2023 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе информационен семинар на тема „Изменения и допълнения на закона за административните нарушения и на административно-процесуалния кодекс“. Лектор на обучението беше съдия Марияна Лазарова – Кабакчиева от Административен съд – София област. Тя запозна служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към Министъра на труда и социалната политика, ангажирани с прилагането на ЗАНН и АПК, с редица особености от производството по установяване на административни нарушения и налагането на административни наказания. Във втората сесия от семинара бяха дискутирани основни проблеми в производството по ЗАНН пред първоинстанционния съд, както и особености на производството пред касационния съд. Обучението  продължи с дискусия по често срещани проблеми в ежедневната работа на участниците в семинара, като бяха обсъдени и измененията в АПК и тяхното прилагане в работата на административните органи.