Развитие на специфични умения за изготвяне на индивидуална оценка на лица с трайни увреждания

15.11.2023 - 14:54

На 15 и 16 ноември т.г. ЦРЧРРИ организира практически семинар на тема „Развитие на специфични умения за провеждане на интервю с лица с трайни увреждания, необходими за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа“. Обучението се организира в рамките на Европейската година на уменията (https://year-of-skills.europa.eu/index_bg) и в него са поканени да вземат участие служители на експертни длъжности и социални работници от територаиалните подразделения на АСП.

Преките цели на практикума включват подобряване на уменията за прилагане на правилата и процедурите за оказване на подкрепа на лице с увреждания в съотвествие с действащата нормативна уредба, подобряване на уменията за провеждане на интервю с лица с трайни увреждания, усъвършенстване на уменията за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите съгласно „Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания“.

С организирането му ЦРЧРРИ допринася за постигане и на целите, заложени в Европейската година на уменията, които включват насърчаване на инвестициите в обученията, повишаване на квалификацията на работната сила, формиране на умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда, постигане на съотвествия между стремежите и уменията на хората и възможностите на трудовия пазар и привличане на кадри с подходящи умения от трети държави в ЕС.

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.