Започва обучение по ключова компетентност Предприемачески умения

14.11.2023 - 10:47

В рамките на 40 учебни часа курс от 15 лица, регистрирани в бюрата по труда ще се включат в обучение по Предприемачески умения. Това е обучение по една от осемте ключови компетенции за учене през целия живот, дефинирани от Европейския съюз. В часовете от основните модули курсистите ще получат знания относно това как да усетят и развият индивидуалната си способност да разпознават възможностите и да се възползват от тях, да претворяват идеите в дела, да планират и управляват процеси, за да постигат поставените цели. Обучението цели да стимулира курсистите да променят нагласите си в посока растеж – постоянно да разширяват кръгозора си, да не избягват предизвикателствата, да приемат критиката като ценен урок, да са отворени за иновациите в ежедневието си, да се стремят да се развиват и кооперират с подобни на тях хора.

На успешно завършилите курса се издава Удостоверение по утвърден образец от МОН.