ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

08.11.2022 - 11:06

Днес на 08.11.2022г. се проведе вторият от общо двата заложени за тази година информационни  семинара на тема „ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”. Целевата група обхваща служители на ръководни и експертни длъжности от Главна дирекция "Европейски фондове и международни програми и проекти“ и дирекция „Човешки ресурси“ на МТСП. Допълнително бяха поканени служители от ДАЗД, АКСУ, АЗ, ИА ГИТ, АСП, АХУ. В семинара взеха участие 27 слижители.

Семинарът разгледа: Правната уредба за защита на личните данни на европейско и национално ниво; Права на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на личните данни. Задължения на администраторите на лични данни и техните служители.; Функции на Европейския комитет по защита на данни. Роля и задачи на длъжностните лица по защита на личните данни; Практика по прилагане на правилата за защита на личните данни. Защита на личните данни в трудовоправен и служебен контекст. Тенденции за развитие в сферата на защитата на личните данни.

 

За лектори на семинара бяха поканени представители на КЗЛД:

г-н Христо Аламинов – началник на отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти“ дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ КЗЛД;

г-н Любомир Грънчаров – главен експерт в отдел „Правно-нормативна дейност“КЗЛД;