Обучителна програма

Модулната обучителна програма на тема: „Управление на демографската промяна и развитие на работната сила“ е разработена от методистите на ЦРЧРРИ в изпълнение на Съвместната декларация на министрите на труда и социалните политики на страните - участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), приета по време на международната Конференция за посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в ПСЮИЕ, 12 - 13 май 2016 г. , гр. София. Тя има за цел да повиши капацитета на администрацията, ангажирана с демографската проблематика за подкрепа на развитието на работната сила в контекста на управлението на съвременните демографски промени.

Програмата е предназначена за широк кръг представителни на  публичните администрации в социалната сфера и пазара на труда от страните - участващи в ПСЮИЕ, чиято работа касае пряко формулирането и реализацията на политиките по разрешаване на демографските проблеми, както и експерти от изследователски организации, от неправителствeния сектор, социални партньори, работещи по проблемите на пазара на труда и развитието на работната сила.

Участниците в нея ще имат възможност:

  • да надградят познанията си за състоянието и характеристиките на работната сила в Югоизточна Европа в контекста на съвременните демографски промени и предизвикателства;
  • да усъвършенстват своите знания и умения за формиране и прилагане на политики за развитие на работната сила и насърчаване на устойчива заетост в страните - участнички в ПСЮИЕ;
  • да разширят познанията си относно процесите по вътрешната и външната миграция в региона и формиране на умения за взаимодействие по отношение на транснационалната мобилност в страните -участнички в ПСЮИЕ;
  • да се запознаят  с изискванията към  работна сила в контекста на технологичните промени и професиите на бъдещето.