ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ПО ПРОЕКТА 2021 ГОДИНА

18.03.2021 - 13:39
Годишният план на ЦРЧРРИ по отношение на държавната администрация и проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран с подкрепата на “Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020“ ще стартира учебната година без забавяне в изцяло дигитална среда (в дистанционна и видеоконферентна форма на обучение).  През 2021 г. в годишния план по Проекта е предвидено да се осъществят 18 семинара, разпределени по теми и месеци както следва:     
Тема на семинара Планиран период
ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
1 Усъвършенстване на нормативната база в сферата на социалните услуги. Закон за социалните услуги и Правилник за неговото прилагане - SPSI-VC-02-21 29 - 31 март
2

Осигуряване на приемственост за подобряване обслужването на клиенти от уязвимите групи от публичната администрация

- SPSI-DL-09-21

29 март -

23 април

3 Добри практики в прилагане на холистичния, общностния и културосъобразния подход в работата с уязвими групи за ефективно социално включване - SPSI-DL-06-21 1-28 април
4 Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работата с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства май
5 Социална работа с приемни родители, кандидати за осиновители и осиновители. Насоки за подготовка на децата за осиновяване юни
6 Социална работа по случай на родителско отчуждение – изготвяне на доклади по тези случаи и механизми на институционално взаимодействие и координация  юни
7 Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства – оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата “приемна грижа” юли
8 Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие.  Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги септември
9 Институционална рамка при работа по случаи на насилие над деца съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция октомври
10 Взаимодействие на институциите при социална интеграция чрез осигуряване на заетост на групи в неравностойно положение – обмен на опит и добри практики октомври - ноември
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
11 Контролна дейност на ИА ГИТ по прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност август
12 Безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно чл.7, ал.1,т.3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби, на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (до и над 1000 V) септември
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
13 Социално-психологически и здравни подходи при работа с хора с увреждания юли
14 Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място при обслужване на трудни клиенти. Подобряване на работната среда чрез управление на стреса август
15 Европейски и национални политики и практики за предоставяне на дългосрочна медико-социална грижа. Интегрирани здравно-социални услуги октомври
16 Ограничаване на тютюнопушенето като инструмент в защита на общественото здраве в условията на пандемията от Ковид 19 ноември - декември
ПОЛИТИКИ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
17 Прилагане на принципите на корпоративната социална отговорност в развитието на публичната администрация  септември
18 Европейската социална харта като инструмент за защита на основните социални и икономически права на гражданите. Механизми за контрол на прилагането й ноември - декември
Каталогът със семинарите, които ще бъдат проведени през 2021 година можете да разгледате тук