Национален план за действие по заетостта

За осъществяване на политиката по заетост МТСП разработва програми и мерки, които да осигурят намаляване на равнището на безработица сред неравнопоставените групи на пазара на труда, да увеличат предлагането на работна сила чрез активиране на икономически неактивни лица, да повишат качеството на работната сила според изискванията на работните места, дигитализацията и новите технологии.

Националният план за действие по заетостта е един от механизмите за реализация на политиката по заетост на България, в която ЦРЧРРИ участва пряко, осигурявайки изпълнение на част от неговите приоритети чрез организирането на курсове за придобиване на професионална квалификация на лица над 16-годишна възраст и обучения за развиване на ключови умения сред тази целева група.

Чрез предлаганите учебни програми ЦРЧРРИ подобрява шансовете на безработните лица за реализацията им на пазара на труда и социалното им включване като осигурява високо качество на предлаганото обучение, усъвършенства учебното съдържание, прилага високоефективни методи на обучение, основани на съвременните андрагогически принципи, както и използване на подходящи учебно – технически средства, дигитални продукти и услуги, неизменна част от съвременното обучение за възрастни.

Националният план за действие по заетостта се разработва въз основа на редица стратегически и оперативни документи на национално и европейско ниво като например Стратегията по заетостта на Република България 2021 – 2030 г., Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030 г.), Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост, Европейския стълб на социалните права и др.

Чрез финансиране от Националния план за действие по заетостта през 2024 г. ЦРЧРРИ заедно с регионалните си дирекции в Пазарджик, Плавен, Смолян и Стара Загора ще изпълни 68 курсове за придобиване на професионална квалификация, включително и по част от професия. Обученията са в следните професионални направления – счетоводство и данъчно облагане, секретарски и административни офис дейности, компютърни науки и приложна информатика, хранителни технологии, градинарство, социална работа и консултиране, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, фризьорски и козметични услуги.