Актуална информаци за Оперативния план за обученията на държавната администрация за календарната 2024 г.

01.02.2024 - 11:44

Код

Тема на семинара/инициативата

Форма

на провеждане

Продължителност

Планирани дати

Място на провеждане

Целева група

 

                                                                         ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

IS-FF-01-24

 

 

 

 

IS-VC-02-24

 

 

Изменения и допълнения на ЗАНН и АПК

присъствена

 

 

 

 

 

видеоконферентна

 

 

6 учебни часа

 

 

 

 

 

8 учебни часа

 

 

май

 

 

 

 

 

април

 

 

ЦРЧРРИ - централа

 

 

 

 

 

Платформа за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ

 

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, ангажирани с прилагането на ЗАНН и АПК

брой участници: 25

 

Служители от териториалните структури на ИА ГИТ, ангажирани с прилагане на ЗАНН и АПК

брой участници: 30

 

IS-VC-03-24

Предотвратяване на конфликт на интереси в държавната администрация

видеоконферентна

6 учебни часа

24 април 2024 г.

Платформа за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ

Служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализираната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика

брой участници: 25

 

IS-FF-04-24

 

IS-VC-05-24

Защита на личните данни, вкл. и в дигитална среда – актуални въпроси на нормативната уредба

присъствена

 

видеоконферентна

 

8 учебни часа

 

8 учебни часа

 

18 април 2024 г.

 

28 март 2024 г.

 

ЦРЧРРИ -Централа

 

Платформа за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ

Служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализираната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика

брой участници: 2 групи по 25

 

IS-FF-06-24

 

НОВО!

Новости в уредбата и прилагането на ЗОП. Последни промени в ЗОП от м. октомври 2023г.

присъствена

8 учебни часа

май

ЦРЧРРИ – Централа

Служители на ръководни и  експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, които осъществяват процедури по обществени поръчки и имат натрупан опит до 3 години в сферата

 брой участници: 20

 

                                                                       ПРАКТИКУМИ

PM-FF-07-24

 

НОВО!

Развитие на умения за работа с обезкуражени безработни лица, в.т.ч. младежи, отпаднали от образование и без трудов стаж

присъствена

8 учебни часа

юни

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция гр. Пазарджик

Служители на ръководни и експертни длъжности от ДБТ на АЗ  с натрупан опит до 5 години при работа с обезкуражени лица

брой участници: 20

 

PM-FF-08-24

 

 

PM-FF-09-24

Основни принципи при прилагането на нормативната уредба в областта на социалните услуги – нови моменти, координация, крисизисни ситуации, рутина и рискове

присъствена

 

 

присъствена

 

8 учебни часа

 

 

8 учебни часа

 

юни

 

 

октомври

 

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция -гр. Плевен

 

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция -гр. Пазарджик

Служители на ръководни и експертни длъжности от териториалните структури на АСП, притежаващи до 5 години практически опит в сферата на прилагане на това законодателство

брой участници: 2 групи по 20

 

PM-FF-10-24

 

НОВО!

Специфика при работа с лица и деца, пострадали или жертви на домашно насилие

присъствена

8 учебни часа

септември

ЦРЧРРИ – регионална дирекция гр. Плевен

Служители на ръководни и експертни длъжности и социални работници от АСП , ангажирани с работа по случаи с домашно насилие

брой участници: 20

 

PM-FF-11-24

 

 

Развитие на специфични умения за провеждане на интервю с лица с трайни увреждания, необходими за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа.

присъствена

8 учебни часа

ноември

ЦРЧРРИ – регионална дирекция гр. Стара Загора

Служители на експертни длъжности и социални работници от териториалните подразделения на АСП с опит в изършването на оценка на потребностите до 3 години

брой участници: 25

 

PM-FF-12-24

 

НОВО!

 

 

 

Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за полагане на труд от чужденци-граждани на трети държави в България. Командироване и изпращане на работници в рамките на предоставяне на услуги. Регистрационни режими, дейност на посредници; Предприятия, осигуряващи временна работаи предприятия - ползватели

присъствена

12 учебни часа

май

ЦРЧРРИ – регионална дирекция гр. Стара Загора

Трудови инспектори от ИА ГИТ

   

 

брой участници: 30

 

 PM-FF-13-24

 

НОВО!

Практически аспекти нанормативната уредба повъвеждането на електронно трудово досие и електронни трудови книжки. Съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на контролните органи на ИА ГИТ

присъствена

12 учебни часа

декември

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция гр. Плевен

Трудови инспектори от ИА ГИТ

       

брой участници: 30

 

PM-FF-14-24

 

НОВО!

Как да се използват големи масиви от информация и данни за целите на социалните политики и политиките на пазара на труда

присъствена

12 учебни часа

октомври

ЦРЧРРИ – Централа

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, които извършват аналитична работа, свързана с използването на голям обем информация и масиви от данни

брой участници: 20

 

PM-FF-15-24

 

НОВО!

Усвояване на нови подходи в управлението на екипи и развитието на човешките ресурси в държавната администрация

присъствена

12 учебни часа

октомври

ЦРЧРРИ - Централа

Служители на експертни длъжности от звената за развитие на човешките ресурси на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика

брой участници: 20

 

                                                                          МЕТОДИЧЕСКИ СЕМИНАРИ

MS-FF-16-24

Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място. Методи и техники за справяне със стреса

присъствена

16 учебни часа /два последователни работни дни

юли

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция – гр. Смолян

Служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализираната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика

брой участници: 20

 

MS-FF-17-24

 

НОВО!

Трудова миграция и трудова мобилност. Административно наказателни разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

присъствена

16 учебни часа /два последователни работни дни

ноември

ЦРЧРРИ – Централа

Трудови инспектори от ИА ГИТ

 

брой участници: 30

 

MS-FF-18-24

 

Социална работа с дете в риск от родителско отчуждение и  въвлечено в родителски конфликти. Превенция на риска.

присъствена

16 учебни часа/да последователни работни дни

юни

ЦРЧРРИ – Централа

Социални работници от ДСП на АСП

брой участници: 20

 

MS-FF-19-24

 

Изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи отпускането на социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

присъствена

16 учебни часа/два последователни работни дни

ноември

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция гр. Плевен

Служители на експертни длъжности и социални работници от ДСП на АСП

брой участници: 20

 

MS-FF-20-24

 

НОВО!

Интегриран подход за предоставяне на социална подкрепа – парично подпомагане, социални, здравни и образователни услуги

присъствена

16 учебни часа/два последователни работни дни

септември

ЦРЧРРИ - Централа

Служители на експертни длъжности от МТСП, МОН, МЗ, АСП и социални работници от ДСП на АСП

 брой участници: 20

 

MS-FF-21-24

 

НОВО!

Прилагане на модерни и ефективни  методи и техники за интеграция на неравнопоставените групи на пазара на труда. Обмен на опит и добри практики между служители в ДБТ

присъствена

16 учебни часа/два последователни работни дни

октомври

ЦРЧРРИ – регионална дирекция гр. Плевен

Служители на експертни длъжности и специалисти, предоставящи услуги в ДБТ на АЗ (териториални структури)

брой участници: 20

 

MS-DL-22-24

 

НОВО!

Осигуряване на приемственост за подобряване на обслужването на клиентите на Агенция по заетостта

 

дистанционна

40 учебни часа за период от 20 работни дни

 май

Платформа за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ

Служители на експертни длъжности и специалисти, предоставящи услуги в ДБТ на АЗ

брой участници: 20

 

MS-FF-23-24

Социалните услуги в България като фактор за превенция и преодоляване на социалното изключване на уязвимите групи. Нормативна рамка и особености при предоставянето на видовете услуги.

присъствена

20 учебни часа/три последователни работни дни

декември

ЦРЧРРИ - Централа и посещение на център за социални услуги на територията на гр. София

Служители на ръководни и експертни длъжности от специализираната администрация на МТСП

 

брой участници: 20

 

                                                                         КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

QP-FF-24-24

НОВО!

Програма за повишаване квалификацията на ръководни кадри в системата на АЗ „Добро управление“

присъствена и дистанционна

32 учебни часа присъствено обучение и 16 часа обучение в дистанционна форма

юни-юли

ЦРЧРРИ - Централа и Платформа за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ

Служители на ръководни длъжности от АЗ с практически опит на позицията до 3 години

брой участници - 16

 

QP-FF-25 -24

НОВО!

Програма за повишаване квалификацията на ръководни кадри в системата на АСП „Добър мениджър“

присъствена и дистанционна

32 учебни часа присъствено обучение и 16 часа обучение в дистанционна форма

септември -октомври

ЦРЧРРИ – гр. Стара Загора и Платформа за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ

Служители на ръководни длъжности от АСП с практически опит на позицията до 3 години

брой участници - 16

 

                                                                           ИНИЦИАТИВИ

RT-FF-26-24

 

НОВО!

Национална кръгла маса на тема: „Политиките на пазара на труда в контекста на новите форми на труд и развитието на изкуствения интелект“

присъствена

2 последователни календарни дни

май

ЦРЧРРИ- регионална дирекция гр. Плевен

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, МОН, АЗ, неправителствени организации, представители на социалните партньори и академичната общност, обучителни организации и консултантски фирми

брой участници: 40

 

RT-FF-27-24

 

НОВО!

Национална експертна среща -дискусия на тема: „Съвременни предизвикателства пред обучението на работната сила за създаване на устойчива заетост. Развитие на дигитални умения по икономически сектори“

присъствена

 2 последователни календарни дни

септември

ЦРЧРРИ – Централа

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, МОН, АЗ, неправителствени организации, представители на социалните партньори и академичната общност, обучителни организации и консултантски фирми

брой участници: 40

 

INTL-FF-28-24

 

НОВО!

 

Среща-дискусия с международно участие на тема: „Европейският стълб на социалните права за осигуряване на по-добри и качествени работни места и ефективна социална защита на гражданите“

присъствена

2 последователни календарни дни

октомври

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция гр. Стара Загора

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, ДАЗД, АСП, АКСУ,АХУ,   общини и неправителствени организации и представители на ЕК и на други страни-членки на ЕС

  брой участници: 30

 

INTL-FF-29-24

 

НОВО!

 

Обмяна на опит и добри практики  на общинско ниво между Република България и Република Гърция в осигуряването на социална закрила и достъп до пазара на труда за уязвимите групи от населението. Перспективи за развитие на трансгранично институционално сътрудничество в тази сфера.

присъствена

   2 последователни календарни дни

 юни

ЦРЧРРИ – Регионална дирекция в гр. Смолян

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, ДАЗД, АСП, АЗ, АКСУ, АХУ,   общини и неправителствени организации, работещи с групи в неравностойно положение, доставчици на социални услуги, обучителни организации, фирми за професионално консултиране и ориентиране от двете страни

брой участници: 30