Изтекли

Юрист

22.02.2023 - 14:23

Обява за свободно работно място за длъжността „Юрист“ в ЦРЧРРИ

Счетоводител

22.02.2023 - 14:21

Обява за свободно работно място за длъжността „Г

Човешки ресурс

22.02.2023 - 14:19

Обява за свободно работно място за длъжността „Г

Организатор

22.02.2023 - 14:13

Обява за свободно работно място за длъжността „Старши експерт - организатор“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Оператор база данни

22.02.2023 - 13:51

Обява за свободно работно място за длъжността „Г

Главен експерт - организатор на обучения и инициативи

23.12.2020 - 14:48

В изпълнение дейности на проект BG05M9OP001-3.015 на ОП РЧР 2014-2020 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, Центърът за развитие на човешките ре

Subscribe to Изтекли