Човешки ресурс

20.09.2023 - 14:19

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен експерт - Човешки ресурси“ в отдел „АФД“, ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Във връзка с разширяване на обсега от дейности, които ЦРЧРРИ осъществява търсим да присъединим към нашия екип служител с профил на главен експерт-човешки ресурс, който отговаря на следните изисквания:

   

Изисквания:

 • Завършено висше образование („Бакалавър“) по специалностите „Човешки ресурси“ или „Икономика“;
 • Практически опит като експерт „Човешки ресурси“ – минимум 3 години;
 • Добра компютърна грамотност –  (Word, Excel, Internet);
 • Умения за работа в екип и работа в динамична среда.
 • Предимство ще се счита познание и опит в работата с информационната ситема ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение)

Задължения и отговорности:

 

 • Управление на персонал, човешки ресурси;
 • Прилагане на нормативната уредба в областта на управлението на човешките ресурси в дейността на Центъра;
 • Изпълнение на други задачи, възложени от началник на отдел „АФД“, имащи отношение към дейността;
 •  Въвеждане на данни в ИСУН.

 

Ние предлагаме:

 • Обучение;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Организиран служебен транспорт
 • Служебен телефон номер.

Място на изпълнение на длъжността:

Гр. София, кв. Кремиковци, „Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“ към Министерство на труда и социалната политика.

Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да се присъедините към нашия екип, моля кандидатствайте по обявата, като изпратите автобиография във формат EuroPass CV с актуална снимка на електронна поща: anna_yordanova@chrdri.net