Методист

22.02.2023 - 14:10

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен експерт - методист“  в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Във връзка с разширяване на обсега от дейности, които ЦРЧРРИ осъществява търсим да присъединим към нашия екип служител с профил на главен експерт-методист, който отговаря на следните изисквания:

 

Изисквания:

 • Завършено висше образование (магистър);
 • Добра компютърна грамотност (Word, Excel, Internet);
 • Опит в областта на преподаването, най-малко три години;
 • Опит в разработването на учебни програми и материали е предимство;
 • Опит в разработването на методически ръководства и дидактически материали е предимство.

 

Задължения и отговорности:

 • Провеждане на консултации с лектори, относно структурата на учебните програми;
 • Избор и разработване на методи на преподаване;
 • Оказване на методическа подкрепа за разработване и представяне на учебни материали;
 • Изпълняване на други задачи, възложени от началник на отдел „Учебна дейност“, имащи отношение към дейността.

 

Ние предлагаме:

 • Обучение;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Организиран служебен транспорт;
 • Служебен телефон номер.

 

Място на изпълнение на длъжността:

Гр. София, кв. Кремиковци, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Минстерство на труда и социалната политика.

Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да се присъедините към нашия екип, моля кандидатствайте по обявата, като изпратите автобиография във формат EuroPass CV с актуална снимка на електронна поща: yana_penkova@chrdri.net