Счетоводител

22.02.2023 - 14:21

Обява за свободно работно място за длъжността „Главен експерт - счетоводител“ в отдел „АФД“, ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Във връзка с разширяване на обсега от дейности, които ЦРЧРРИ осъществява търсим да присъединим към нашия екип служител с профил на главен експерт-счетоводител, който отговаря на следните изисквания:

   

Изисквания:

 • Завършено висше образование („Бакалавър“) по специалностите „Счетоводство и контрол“ или „Счетоводство“ със специализация „Финансова  отчетност“, „Финанси“;
 • Практически опит като счетоводител – минимум 3 години; 
 • Отлична компютърна грамотност –  (Word, Excel, Internet), счетоводни програми;
 • Умения за работа в екип и работа в динамична среда.

 

Задължения и отговорности:

 • Да съставя първични и вторични счетоводни документи;
 • Да извършва касови операции, като изготвя ПКО и РКО;
 • Да завежда и води финансова и материална отчетност;
 • Своевремонно да отразява в отчетните документи и програми движението на материалните и финансови ресурси;
 • Да отговаря за периодични проверки с материално отговорни лица;
 • Да отговаря за правилното оформяне и своевременното осчетоводяване на платежни документи.
 • Да използва  програми с база данни;
 • Да работи със счетоводен софтуер е предимство;
 • Изпълняване на други задачи, възложени от началник на отдел „АФД“, имащи отношение към дейността.

 

Ние предлагаме:

 • Обучение;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Организиран служебен транспорт;
 • Служебен телефонен номер.

Място на изпълнение на длъжността:

Гр. София, кв. Кремиковци, „Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“ към Минстерство на труда и социалната политика.

Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да се присъедините към нашия екип, моля кандидатствайте по обявата, като изпратите автобиография във формат EuroPass CV с актуална снимка на електронна поща: yana_penkova@chrdri.net