Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – технически сътрудник

24.01.2024 - 09:50

Обява за две свободни позиции за длъжността „Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – технически сътрудник“ в ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление от дейността е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни лица, регистрирани в бюрото по труда както и на заети лица, по професии и специалности, за които Центърът има лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Във връзка с разширяване на обема от дейности, ЦРЧРРИ търси да присъедини към екипа си служител, който да отговаря на следните изисквания:

 • Завършено средно или висше образование;
 • Практически опит - предимство; 
 • Добри изразни умения (писмено и говоримо);
 • Добра компютърна грамотност  (Word, Excel, Internet);
 • Умения за работа в екип и работа в динамична среда;
 • Препоръчително е ползването на английски език – писмено и говоримо.

 

Задължения и отговорности, свързани с изпълнение на служебните ангажименти:

 • Подпомага ръководството и съдейства на екипа при изпълнение на поставените задачи;
 • Отговаря за входяща и изходяща кореспонденция;
 • Извършва деловодна дейност;
 • Поддържа комуникация чрез телефон и електронна поща;
 • Координира дейности и задачи, свързани с ежедневната работа на отделите в ЦРЧРРИ;
 • Изпълнява други задачи, възложени от директорите на дирекция „Учебно-методическа и международна дейност“, и дирекция „Административно-финансови и стопански дейности“.

 

Ние предлагаме:

 • Възможности за обучения;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Организиран служебен транспорт;
 • Служебен телефонен номер;
 • Работа в млад екип;
 • Пълно ресурсно осигуряване на работното място.

 

Място на изпълнение на длъжността:

Гр. София, кв. Кремиковци, „Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“ към Минстерство на труда и социалната политика.

Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да се присъедините към нашия екип, моля, кандидатствайте по обявата, като изпратите автобиография във формат EuroPass CV с актуална снимка на електронна поща: diana_spasova@chrdri.net