Проект „Изграждане на институционален капацитет на Министерството на труда и социалната политика на Република България”

01.03.2016 - 10:49

Проект - приключил 2014 год.

Проект „Изграждане на институционален капацитет на МТСП на Р България” стартира в началото на 2004 година и се изпълняваше от Международния център за обучение на МОТ (МОЦ на МОТ), Торино, Италия, като от 2009 г. по него своето активно участие започна и Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Основните дейности бяха насочени към подобряване на обучението и логистичен капацитет на Центъра.
Целта на проекта бе да подпомогне развитието на модерна и ефективна администрация на МТСП в контекста на членството на страната в ЕС.  Специфичните цели, които бяха заложени и проектът постигна са:

  • да повиши квалификацията на служителите на МТСП по въпроси свързани със заетостта, доходите и жизнения стандарт, равенството между половете, здравословните и безопасни условия на труд, стратегическото планиране, управлението на програми за техническо сътрудничество, включително проекти, финансирани от ЕСФ; 
  • да подкрепи капацитета на МТСП и ЦРЧРРИ за разработване и изпълнение на програми за обучения на администрацията.

Целевата група на проекта обхващаше служители на Министерството на труда и социалната политика, ВРБ към министъра на труда и социалната политика, други централни и териториални администрации, социални партньори и неправителствени организации.
От 2009 г. до приключването на проекта в края на 2014 г., в ЦРЧРРИ бяха обучени общо 7 198 души в рамките на 378 обучения, включващи семинари, работни срещи, учебни посещения, конференции, кръгли маси, професионални курсове.