Демографски политики на България

 

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА -

ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

 

В Република България Министерството на труда и социалната политика е отговорно за разработването, провеждането, мониторинга и отчитането на напредъка в областта на хоризонталната интегрирана политика за демографско развитие. Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на капацитета нужен за успешното развитие на тази политика.

Ниските нива на раждаемост, високите нива на смъртност, засилените миграционни потоци, бързото намаляване и застаряване на населението и на работната сила, задълбочаването на демографските дисбаланси, водят до заплаха от задържане и спад в икономическото развитие и растеж в перспектива. Затова и мерките, които България предприема за посрещане на демографските предизвикателства в контекста на изпълнението на целите на Стратегия „Европа 2020” имат комплексен и цялостен характер, и се отнасят в стратегически план до адекватно реформиране и адаптиране на всички секторни политики и на социалните системи към общите за европейските държави демографски промени.

България е първата държава-членка на Европейския съюз с разработени и приети от Министерския съвет дългосрочни, комплексни стратегически документи в отговор на демографските предизвикателства, а именно - две издания на Национална стратегия за демографско развитие на населението: първото от 2006 г. и второто - Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 г. - 2030 г.).

Специален акцент върху посрещането на демографските предизвикателства от застаряване на населението е поставен и чрез Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012–2030 г.).

Приетите на правителствено ниво официални стратегически документи на България за посрещане на демографските предизвикателства са разработени със съдействието на Фонда за население на ООН и са посочвани в международен план като добра практика.

През 2016 г. с подкрепата на Европейската комисия е изготвен проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора в България с оценка на възможностите за прилагане и използване на Индекса на активния живот на възрастните хора - инструмент, създаден от експерти на Европейската комисия и на Икономическата комисия на ООН за Европа за бъдещи партньорски проверки. Проектът на Стратегия ще бъде внесен за приемане от Министерския съвет.

Националният механизъм за координация и мониторинг на изпълнението на хоризонталната, междуинституционална и междусекторна демографска политика е усъвършенстван чрез създаване и на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет.