Демографско изследване

През периода май-август 2017 г. в рамките на проекта бе извършено проучване на съвременните демографски промени и предизвикателства пред страните-участнички в ПСЮИЕ. То бе осъществено от екип от български изследователи и имаше за цел да анализира демографските процеси и произтичащите от тях предизвикателства пред отделните страни – участнички в ПСЮИЕ и да направи изводи и препоръки, които да послужат като отправна точка за обща дългосрочна работа по изграждане на работещи механизми на регионално ниво за управление на демографските процеси чрез реализиране на съвместни инициативи и проекти въз основа на обмен на опит и добри практики.

Обект на изследване бе населението на страните-участнички в ПСЮИЕ: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Бивша Югославска Република Македония (БЮРМ), Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора, и на отделни негови съвкупности, групирани в зависимост от нуждите по възраст, пол, образование и др. Основните изводи от проучването са обобщени в аналитичен доклад. Той се състои от четири взаимосвързани глави. В първа глава са очертани демографските процеси по отношение на раждаемост, смъртност, миграции, като са разгледани тенденциите им на развитие чрез динамиката на редица показатели. Във втора глава на основата на редица социални и икономически индикатори е описано състоянието и динамиката в развитието на населението в страните-участнички в ПСЮИЕ по отношение на общото икономическо развитие, пазара на труда, образованието и здравеопазването. В трета глава са изведени основните предизвикателства, произтичащи от демографските промени, пред развитието на пазара на труда, социалната защита, здравеопазването и образованието и са разгледани възможните политики за справяне с негативните демографски последици. В четвърта глава са обобщени приоритетите и перспективите за съвместна работа и сътрудничество между страните-участнички в ПСЮИЕ за посрещане на демографските предизвикателства, като допълнително са изведени основни подходи, насоки и мерки за сътрудничество и взаимодействие.

 

Прикачен файлРазмер
PDF icon demografskoizsledvane.pdf3.48 MB