Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи вече работи с нов Устройствен правилник

14.01.2024 - 15:57

Считано от 1 януари т.г., Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) работи с нов Устройствен правилник, съгласно изменение на Закона за насърчаване на заетостта (обн. - ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г, в сила от 01.01.2024 г.).

Измененията ще подпомогнат пълноценното прилагане в разширен обхват на политиките в областта на заетостта и повишаването на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, както и предоставянето на достъпни обучителни услуги на повече лица чрез Регионалните дирекции в градовете Плевен, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Бургас. Това става възможно чрез вливането на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в структурата на ЦРЧРРИ.

Паралелно с тези дейности ЦРЧРРИ продължава да провежда обучения за служители от администрацията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на труда и социалната политика, както и да осъществява сертифициране за дигитални компетентности в качеството му на Единен сертификационен център.

Промените в Правилника засягат организационните звена на ЦРЧРРИ. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-финансови и стопански дейности“, а специализираната администрация обхваща Дирекция „Учебно-методическа и международна дейност“ и петте Регионални дирекции в посочените по-горе градове.

Предприетите изменения ще увеличат ефективността на работа на ЦРЧРРИ, като се оптимизират процесите и се разшири портфолиото от услуги, които Центърът предоставя. Това ще доведе до повишаване на качеството на извършваните от Центъра услуги, свързани с професионални обучения за квалификация и преквалификация, както и с надграджането на професионалните компетентности на служителите от държавната администрация на МТСП.