Проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера -“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

11.03.2021 - 15:52

Проекта е завършен успешно!

 

02.08.2018 г.

ЦРЧРРИ стартира проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. Той се изпълнява по Приритетни оси №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и №3 „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца, с начало 1 август 2018 г.

Бенефициент е Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Проектът цели да допринесе за модернизиране на институциите на пазара на труда и в социалната сфера чрез повишаване на квалификацията на заетите в тях. Това ще се осъществи посредством серия от 49 обучения в семинарна форма и 6 инициативи от различен характер. Обученията ще бъдат специализирани, някои от тях – иновативни, и ще се основават на интегриран принцип - представители на различни заинтересовани страни ще се обучават едновременно по определена тема с използване на едни и същи теоретични и практически подходи и методи на преподаване. По този начин ще се гарантира получаване на максимален ефект от предаването на конкретни знания и умения, касаещи политиките в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Инициативите - конференции, кръгли маси, учебни посещения, работни срещи, дискусии и др, ще бъдат насочени към обмяната на опит и добри практики, разширяване на професионалните контакти на представителите на целевите групи и по-нататъшно развитие и надграждане на междуинституционалнните партньорства.

Целевите групи на проекта обхващат общо 1150 служители на администрациите, които са пряко ангажирани с формирането и/или изпълнението на политиките в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията.

Проектът предвижда още софтуерна актуализация и техническа поддръжка на уеб-базираните информационни и комуникационни продукти на ЦРЧРРИ - СмартНет, платформа за дистанционно обучение, клуб на лектора, електронна библиотека, електронен бюлетин и вътрешен и външен интернет сайтове. Доброто функциониране на тези дигитални продукти е важна предпоставка на постигането на значим ефект от обученията и инициативите, посочени по-горе.

Чрез поставените цели за осъществяване на специализирани интегрирани обучения по теми, съобразно актуалните аспекти на политиките от областите на компетентност на министъра на труда и социалната политика, се очаква да бъде постигнат по-голям ефект в сравнение с този на други традиционно провеждани обучителни услуги на пазара на труда, тъй като ЦРЧРРИ е профилиран център за работа по теми от посочените области, а освен това прилага с успех единната си комплексна методика за използване на интерактивни методи и обмяна на опит и добри практики в своите обучения. По този начин се гарантира качественото усвояване на необходимия обем теоретични и практически знания и умения по тематиката, заложена в обученията, които ще бъдат реализирани по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“.