ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

11.03.2021 - 10:31

Във връзка с планиране на обученията за администрацията, ЦРЧРРИ ежегодно извършва проучване на потребностите на служителите с цел дефиниране на тематични приоритети, изготвяне на годишен оперативен план, разработване на графици и каталог на обученията за съответната годината. В рамките на изпълнявания проект по ОПРЧР 2014 – 2020 г. „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в соцалната сфера“ са осъществени планираните социологически проучвания сред целевите групи, а именно - служители от институциите, пряко ангажирани с формирането и/или изпълнението на политиките в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията.

Анализът на данните се базира на национално представителна извадка, чийто резултат намира израз в изготвените за 2019, 2020 и 2021 г. Оперативни планове за обучителните програми на администрацията на пазара на труда и в социалната сфера и Каталози на обученията за периода на изпълнение на Проекта.

 

01 март 2019

През месеците октомври - ноември 2018г. бе проведено социологическо проучване сред служителите от институциите, които са пряко ангажирани с формирането и/или изпълнението на политиките в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията.

То имаше за цел да определи от какви актуални обучения имат нужда служителите - представители на целевите групи на проекта, в контекста на тяхното професионално развитие.

Такова проучване се провежда ежегодно за нуждите на Центъра, но тази година бе разширен обхватът на целевите групи. В него, освен служители на ръководни и експертни длъжности от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на труда и социалната политика, бяха включени и служители от МОН, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); Министерство на финансите (МФ), Министерство на здравеопазването (МЗ) и ВРБ към министъра на здравеопазването, НСИ, НОИ, общини, представители на НПО като Български червен кръст, ФИЦЕ - България, Фондация Асоциация „Анимус“, Каритас, Амалипе, както и от Национално-представителни организации на работодателите и синдикатите.

Анализът на данните от направеното проучване се базира на национално представителна извадка, която обхваща попълнени 764 анкетни карти – съответно 170 служители на ръководни длъжности и 594 на експертни.

След обработване на разултатите от проучването бяха изготвени Оперативен план за обучителните програми на администрацията на пазара на труда и в социалната сфера през 2019 г. по Проекта и Каталог на обученията за 2019 г.