АКТУАЛИЗАЦИЯ И НАДГРАЖДАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ

01.03.2019 - 10:41

В рамките на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ на ОП РЧР 2014-2020г. се изпълнява дейност по софтуерна актуализация и надграждане на уеб-базираните дигитални информационни и комуникационни продукти на ЦРЧРРИ. Те имат важни функции в подготовката и провеждането на учебнния процес.

Понастоящем, Центърът разполага  с  шест дигитални продукта, които са представени накратко по-долу.

            Външната интернет страница http://www.chrdri.net/ предоставя актуална информация на два езика за обучителните инициативи, достъп до информационно-рекламни материали и удобна връзка към останалите дигитални продукти на Центъра.

Новостите за външната интернет страница, в рамките на актуализацията са свързани с надградените функционалности, които позволяват търсене на материали по ключови думи в цялото съдържание на сайта, както и връзка между отделните части на сайта, така че потребителите да намират лесно тематично свързани материали.

Допълнително е променена визуализацията на банерите, които препращат към останалите дигитални продукти.

            Платформата за дистанционно обучение http://www.pdo.chrdri.net/ е доказан успешен инструмент за провеждане на обучения от разстояние и предлага много опростена навигация за ползване с включени мултимедийни инструменти като вграден аудио- и видео - плеър и осигурена интерактивна среда.

Платформата е с осъвременени кодове, което подобрява нейното нормално функциониране.

            Клубът на лектора http://www.lecturerclub.com/ е иновативен дигитален продукт, който успешно генерира методически ресурс за ЦРЧРРИ чрез обмяна на опит и добри практики по различни теми, по които лекторите могат да дискутират, да дават насоки или препоръки. Основните изводи и предложения от тези дискусии се взимат предвид и се вграждат в учебно-методическите подходи, а тяхната практическа насоченост е от изключителна полза за работата на  екипа на Центъра.

Софтуерната актуализация промени изцяло визуално продукта, като в допълнение бяха развити възможности за излагане на електронна визитка на членовете, придружени с техните снимки, както и допълнителна секция, в която да се публикуват лекторски съвети по отношение на повишаване на качеството на обучителният процес.

            Дигиталният продукт Смартнет http://www.smartnetbg.net/ представлява мрежа на завършилите обучения в ЦРЧРРИ, която ангажира вниманието на участниците по теми, за които е проявен интерес и поддържа техните контакти и след приключване на обучителния процес.

Промените от софтуерно естество на Смартнет са изцяло променената визия, която е значително по-добре систематизирана и предоставя възможност на потребителите да се ориентират по-бързо, както и вградените бутони за пряка връзка към останалите дигитални продукти на Центъра. Разширени са възможностите за индивидуално представяне на профилите на регистрираните потребители.

            Електронната библиотека http://www.e-libraryeu.com/ е дигитален продукт, изцяло насочен към подпомагане на участниците в обученията посредством публикуването на тематични материали, засягащи проблематиката, разисквана по време на учебните сесии.

Електронната библиотека претърпя кардинална визуална промяна и стана част от външната интернет страница. Допълнително разработена функционалност е търсенето на заглавия по ключова дума, което значително ще улесни потребители за намирането на необходимият електронен материал от общият масив.

Електронната библиотека е със свободен достъп, без да изисква специална регистрация. Всеки потребител има възможност да търси необходимата му информация без ограничения.

            Вътрешната интернет страница на Центъра е изключително необходим и удобен инструмент за организацията и координацията на всички звена, участващи в провеждането на обученията/инициативите. Тя съдържа информационни масиви, даващи достъп до бази данни за предстоящи и преминали обучения, автобиографии на лектори, телефонни указатели и др., като същевременно играе ролята и на вътрешен информационен портал за активността на дейностите по провеждане на актуални обученияи инициативи.

Извършената софтуерна актуализация осигури много по-добра организация на сайта и интегрирането на допълнителни бутони, които да съхраняват вътрешната документация на Центъра.

Дигиталните продукти са актуализирани за последен път през 2015 г. и предвид динамичноразвиващите се информационно-комуникационни технологии се налага тяхното периодично осъвременяване. Без осъвременяване и надграждане софтуерът на продуктите не може да работи ефективно. Целта на софтуерната актуализация е максимално удовлетворение на изискванията на потребителите от функционални и удобни за употреба интернет базирани продукти в обученията.

Дигиталните продукти имат значим принос към учебно-методическата работа. Те не са изолирани един от друг, а функционират комплексно и паралелно като подпомагат подготовката и провеждането на обученията във всеки един етап. Важно е да се подчертае, че след актуализацията те ще могат да се използват и през мобилни устройства – смартфони и таблети.