Националната програма „Единен мониторинг и оценка на качеството на професионалното обучение"

16.02.2016 - 13:26

Проек - приключил 2009 год.

Националната програма „Единен мониторинг и оценка на качеството на професионалното обучение” (НПДЗ, 2008 г.) беше разработена в съответствие с европейската политика за учене през целия живот. Нейната основна цел беше  повишаване  качеството на професионалното обучение на възрастни чрез изследване на ефекта от обученията на безработни лица, организирани и финансирани от Агенцията по заетостта.

В рамките на програмата беше проведено изследване сред безработни лица, участващи в професионални обучения на територията на цялата страна в периода ноември 2008 г. – юни 2009 г.

Обект на  проучване бяха 311 души, разпределени в две целеви групи.

В първата група бяха включени 251 безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюра по труда” и участващи в курсове за професионално обучение по различни професии, организирани от 21 лицензирани обучаващи институции. През изследвания период бяха обхванати всички проведени от Агенцията по заетостта курсове за професионална квалификация - общо 23 на брой, като повечето от тях са с различни тематични направления.

Към втората група се отнасяха преподавателите, участвали в обучителните курсове. Общият брой на анкетираните лектори е 60.

За целите на проучването беше използвана специално разработена Методика и инструментариум за оценка на професионалните обучения на безработни лица, която се основава  на теорията и практиката на американските изследователи Доналд Къркпатрик и Джак Филипс за  възвръщаемост на инвестициите от обучения (Return of Investments in Training - ROI).

ROI е една от най-известните в света методики за оценка на резултатите от обучение. Тя  предоставя възможност за детайлен анализ на всички етапи от процеса на обучение като се прилага на различни нива  както следва:

·       Първо ниво: Удовлетвореност – отчита степента на удовлетвореност от професионалното обучение по система от показатели;

·       Второ ниво: Трансфер на знания – изчислява степента на повишаване на теоретичните знания, практическите умения и компетентностите в резултат от участието в професионалното обучение;

Трето ниво: Промяна на поведението – определя промяната в професионалното поведение и в нагласата за започване на работа по професията на участниците в обучението;

·       Четвърто ниво: Практическа приложимост - дефинира дългосрочния ефект от инвестицията в обучението на безработните лица, участващи в курсове за професионално обучение.

·       Пето ниво: Възвръщаемост на инвестицията в обучение – прави сравнение между вложените средства в обучението и ползите за държавата от професионалната реализация на обучаваните безработни лица. Ползите се изразяват в спестените разходи за дължими обезщетения за безработица на лицата и направените данъчно-осигурителни вноски след започване на работа.

 ROI%=  Ползи от обучението  100

 

Разходи за обучението -  Резултатите от изследването дават основание да се твърди, че като цяло  курсовете за безработни с цел получаване на определена професионална квалификация са  добре организирани и проведени. Обхванатите в проучването респонденти дават обща средна оценка 4.09 (от максимална 5.00) на качеството на целия обучителен процес.

Най-висока е отчетената възвръщаемост на инвестициите по професиите: „Графичен дизайн”, „Административно обслужване” и „Компютърна графика".