Пилотен проект „Зелена градина"

15.12.2015 - 12:00

Проект - приключил 2016 год.

Главната цел на проектa беше да даде възможност хората на възраст над 55 г. да продължат активно, достойно и здравословно социализиране в обществото, както и да подпомагат нуждите на своите семейства със собствен земеделски продукт.

В резултат от проекта безработни лица придобиха професионални знания и умения за изграждане на зелени градини. След завършването на програмата по озеленяване участниците бяха способни компетентно с професионално самочувствие да осъществяват самостоятелно дългия списък от дейности в областта на озеленяването и зеленчукопроизводството със здравословни средства и отлични условия на труд.

Реализация: след приключване на обучението и с оглед създаването на устойчива заетост, участниците бяха насочвани за работа към общински проекти, свързани с екология.

Проектът се осъществяваше от Министерството на труда и социалната политика, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и с помощта на Ботанически градини при БАН.

Времетраене на проекта: 3 месеца.

След приключване на проекта ЦРЧРРИ запази и доразви постигнатите резултати, като предложи курсове за професионална квалификация на безработни лица по специалност: "Озеленяване и цветарство".