Проект „Подкрепа на Министерството на труда и социалната политика на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”

01.03.2016 - 10:53

Проект - приключил 2014 год.

Проектът стартира през 2008 г. като надграждане на постигнатото по „ Изграждане на институционален капацитет на МТСП” с цел разпространение в други страни на добрите практики в разработването и прилагането на социалните политики. Негов приоритет бе да допринесе за развитието на човешките ресурси и на ефективни социални политики в Югоизточна Европа (ЮИЕ) с използване на българските знания и опит. Проектът се изпълняваше от МОЦ на МОТ.
Специфичните цели на проекта бяха:

  • да подкрепи партньорски мрежи, сътрудничество и диалог между български и чуждестранни социални институции за изграждане на човешки капитал;
  • да укрепи допълнително капацитета на ЦРЧРРИ; 
  • да се разпространят българските знания и опит в сферата на социалните политики и политиките по заетостта и да се окаже техническа помощ на регионално равнище.

Целевата група на проекта обхващаше служители на Министерството на труда и социалната политика, ВРБ към министъра на труда и социалната политика, други централни и териториални администрации, социални партньори, неправителствени организации, експерти от ЮИЕ.
От стартирането на проекта през април 2009 до неговото приключване през декември 2014 г. бяха обучени 1 688 души в рамките на 46 международни инициативи, включващи семинари, кръгли маси, конференции, учебни посещения.
В края на 2014 г. бе направена окончателна независимата оценка по проектите „Изграждане на институционален капацитет на МТСП на Р България” и „Подкрепа на Министерството на труда и социалната политика на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”от страна на външни международни експерти. Докладът показа, че и двата проекта са изпълнили успешно своите цели, още повече, с тяхна помощ ЦРЧРРИ се изгради като разпознаваема обучителна институция и започна да функционира като специализирана структура за предоставяне на първокачествено обучение и все по-ясно фокусирани инициативи за изграждане на капацитета на МТСП и ВРБ към Министъра на труда и социалната политика, както и за разпространение българския опит сред страните от ЮИЕ.