Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ от 19.02.2015г. се изпълняваше до края на 2019 г. То продължи успешната практика на проектите „Изграждане на институционален капацитет на МТСП на Република България” и „Подкрепа на МТСП на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа” и има съществен принос за повишаване на знанията и уменията на служителите в публичната администрация, ангажирана с формиране и прилагане на политиките в социалната сфера.

В рамките на Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ през периода февруари 2015г. – юни 2017г. са проведени 120 обучения (семинари, курсове за професионална квалификация за администрацията, форуми за обмяна на опит и добри практики и др.), в които са повишили квалификацията си  2 183 служители на ръководни и експертни длъжности от администрацията, работеща в социалната сфера (в т.ч. МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика).

Центърът успешно прилага методика за определяне на възвръщаемостта на инвестициите в обучения (ROIT) с оглед качеството  на обучителния процес. Методиката позволява да бъде измерена ефективността чрез оценяване на удовлетвореността на обучаемите от процеса на обучение, степента на подобряване на техните знания и умения, промяната в поведението на работното място и степента на приложимост на повишените знания и умения в ежедневната работа.

Общата средна оценка на обученията по методиката на възвръщаемост на инвестициите от обучения е висока (4.53 от маскимална 5), а трансферът на знания възлиза на 26,49%.
 

В резултат на дейностите по Споразумението през последните две години, Центърът затвърди позициите си на разпознаваема регионална структура за обмен на опит и добри практики. Инициативите, подготвени и проведени в ЦРЧРРИ, допринесоха за установяване на трайни  връзки и контакти с различни международни, европейски и национални администрации на други държави.

Споразумението ще продължи да изпълнява, заложените му цели и през следващата календарна година.