Структура

И.Д. Директор 

Иван Бакалов

Иван Бакалов е и. д. директор на Центъра от 1 ноември 2023 г. Има богат трудов опит в социлната сфера. Г-н Бакалов започва своята кариера в Центъра през 2009 г., като  главен експерт в отдел "Учебна дейност", а през 2012 г. бива назначен за началник на отдел "Учебна дейност" в ЦРЧРРИ.

Контакти:

e-mail: ivan_bakalov@chrdri.net

 

Началник на отдел "Административно-финансова дейност"

Венцислав Ценков

Контакти:

e-mail: vcenkov@chrdri.net

 

 

Центърът е административна структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.

ДИРЕКТОР - Ръководи, контролира и организира цялостната работа в Центъра

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Подпомага дейностите на Центъра. Състои се от седем члена, в т.ч. председател и по един експерт в областта на обучението - представител на: Министерството на труда и социалната политика; Министерството на образованието;  Институт по публична администрация; Национална агенция за професионално образование и обучение; Агенция по заетостта и академичната общност.

Центърът включва обща и специализирана администрация, организирана в два отдела.

ОТДЕЛ "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" 

Специализираната администрация е структурирана в отдел "Учебна дейност".

Тя извършва и участва в провеждането на проучвания на потребностите от обучения, разработва анализи, прогнози, оценки и информационни справки за обученията, разработва и участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти.

Сред задълженията на експертите в отдела влизат още разработването на учебни програми и планове, свързани с цялостната дейност на Центъра (обучения по проекти, професионални и международни обучения, кръгли маси, дистанционни обучения и т.н.), организирането и провеждането на обучения, осъществяването на рекламно-информационна и издателска дейност на Центъра и развиването на информационните и дигиталните продукти и стратегии.

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ"

Общата администрация е структурирана в отдел "Административно-финансова дейност". Тя извършва организиране,  планиране и изпълнение на цялостната логистична и финансова дейност на Центъра.

 

КОНТАКТИ:

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

e-mail: chrdri@chrdri.net

 

Отдел "Учебна дейност":

тел: +359 895 872 125

 

Обучения за МТСП и ВРБ към Министъра на труда и социалната политика:

тел: +359 882 82 66 91

 

Сертифициране на цифрова компетентност по НПВУ – П3 – C1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“:

Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност:

e-mail: selfexam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 916 884

Модул за сертифициране на цифрова компетентност:

e-mail: exam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 519 663