Структура

Центърът е административна структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.

 ДИРЕКТОР - Ръководи, контролира и организира цялостната работа в Центъра

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Подпомага дейностите на Центъра. Състои се от седем члена, в т.ч. председател и по един експерт в областта на обучението - представител на: Министерството на труда и социалната политика; Министерството на образованието;  Институт по публична администрация; Национална агенция за професионално образование и обучение; Агенция по заетостта и академичната общност.

Центърът включва обща и специализирана администрация, организирана в два отдела.

ОТДЕЛ "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" 

Специализираната администрация е структурирана в отдел "Учебна дейност".

Тя извършва и участва в провеждането на проучвания на потребностите от обучения, разработва анализи, прогнози, оценки и информационни справки за обученията, разработва и участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти.

Сред задълженията на експертите в отдела влизат още разработването на учебни програми и планове, свързани с цялостната дейност на Центъра (обучения по проекти, професионални и международни обучения, кръгли маси, дистанционни обучения и т.н.), организирането и провеждането на обучения, осъществяването на рекламно-информационна и издателска дейност на Центъра и развиването на информационните и дигиталните продукти и стратегии.

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ"

Общата администрация е структурирана в отдел "Административно-финансова дейност". Тя извършва организиране,  планиране и изпълнение на цялостната логистична и финансова дейност на Центъра.